KUP TO AUTO.SK

Všeobecné podmienky používania

Úvodné ustanovenia

 1. Portál www.kuptoauto.sk je internetový vyhľadávač vozidiel. Portál ponúka používateľom prehľad vozidiel, ktorých ponuka je zverejnená na iných portáloch (tretích strán) a Prevádzkovateľ len prostredníctvom tohto portálu sprístupňuje v novo štruktúrovanej forme už zverejnený obsah tretích strán, ktorý sa nachádza na ich vlastných webových sídlach (ďalej len „Portál“).
 2. Prevádzkovateľom portálu je IČO 51983249
 3. Všeobecné podmienky používania upravujú spôsob fungovania Portálu a rozsah poskytovaných služieb daným Portálom. Ďalej upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb Portálu.
 4. Používateľ Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva služby ponúkané portálom www.kuptoauto.sk.

Podmienky používania

 1. Portál plní funkciu sprostredkovania medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Portál vytvára technologické a komunikačné prostriedky na predaj vozidiel. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov zadaný Používateľom alebo získaného z portálov tretích strán, ďalší obsah zverejnený na stránke ďalšími subjektmi, hodnotení, a ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vznikajú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
 3. Služby Portálu a iné služby poskytované Prevádzkovateľom sú poskytované “tak ako sú” a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb, ani za prípadné prerušenie alebo ukončenie poskytovania služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ poskytuje služby fyzickým osobám starším ako 18 rokov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ktorých prepojenie bude zmluvne alebo inak dojednané.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť inzerát Používateľa na sociálnych účtoch (Facebook, Instagram, Pinterest). Na týchto účtoch nebude Prevádzkovateľ publikovať osobné údaje Používateľa zadané do Portálu v štruktúrovanej podobe.
 8. Ak Používateľ pri používaní služieb Portálu poskytne textové, fotografické alebo iné údaje Poskytovateľovi, poskytuje Používateľovi práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Ak dôjde k zrušeniu účtu Používateľa, Príspevky sa môžu na Portáli zachovať.
 9. Služby Portálu sú poskytované pre Používateľa bezplatne okrem vyhradených služieb.

Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie. Prevádzkovateľ v maximálnej možnej miere dbá na súkromie Používateľa a na ochranu osobných údajov, ktoré Používateľ poskytol a Prevádzkovateľ spracováva.
 2. Prevádzkovateľ získava a poskytuje osobné údaje Používateľov len v najmenšej možnej miere, potrebnej pre funkčnosť Portálu a služieb s ním spojených.
 3. Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje Používateľa pre účely výkonu činnosti Portálu. Základom pre spracovanie osobných údajov Používateľa sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť (službu) Portálu.
 4. Spracované osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie činnosti Portálu a poskytnutie služieb s ním spojených. Osobné údaje Používateľa môžu byť spracovávané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.
 6. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Práva a povinnosti

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby používania služieb Portálu. Pri nedodržaní tejto povinnosti má Prevádzkovateľ právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.
 3. Ak Používateľ uviedol nepravdivé údaje, môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
 4. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných zverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  1. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť,
  2. nesmie viacnásobne pridať tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  3. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  4. nesmie uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,
  5. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom nepoškodzoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické, náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  6. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade ak jeden Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami.
 6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z jeho používania Portálu, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.
 8. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.
 9. V prípade, ak inzerent pri pridaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v týchto Podmienkach a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške sumy rovnajúcej sa alikvotnej časti ceny inzercie vrátane prípadnej ceny nespotrebovanej doplnkovej služby (ak bola predplatená vo vzťahu k danému inzerátu) ku dňu vzniku nároku Prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podmienok.

Inzerovanie

 1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledujúcimi spôsobmi:
  1. manuálne pridanie inzerátov cez rozhranie portálu,
  2. automatickym importom z internetových stránok inzerujúcich ponuky.
 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.
 3. Na Portáli je zakázané inzerovať:
  1. inzeráty, ktoré porušujú zákony SR,
  2. inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
  3. doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry, chip tuning, powerboxy, značky s EČV, pohonné hmoty,
  4. ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti,
  5. nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)
  6. duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, lokalitách atď.,
  7. všeobecné ponuky,
  8. inzeráty s nereálnou cenou,
  9. inzeráty v ktorých sa uvádzajú audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou.
 4. Používateľ môže svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti.

Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na odplatu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

Zodpovednosť

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním / nemožnosťou využívania služieb Portálu.
 3. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah zverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.
 5. Prevádzkovateľ prostredníctvom webového sídla sprístupňuje aj zverejnený obsah iných poskytovateľov, a to formou hypertextových odkazov na daný obsah. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za takto sprostredkovaný obsah v žiadnom rozsahu. Prevádzkovateľ uvedený obsah údajov len sprístupňuje svojím Používateľom v obsahu ako bol zverejnený iným poskytovateľom bez zásahov do jeho obsahu.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, aktualizovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na portáli alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali otázky ku cookies alebo tomuto dokumentu akékoľvek otázky, kontaktujte nás na mail: info[zavinač]kuptoauto.sk

Pridaj inzerát